Christelijke hulp bij dreigende echtscheiding

Teleurstelling, wrok, pijn en boosheid brengt heel wat echtparen uiteindelijk tot scheiding. Als de teleurstellingen en pijn zich binnen het huwelijk ophopen, zegt men niet (meer) van elkaar te houden of niet bij elkaar te passen. Zijn er mogelijkheden om elkaar toch vast te houden?

In onze tijd neemt het aantal echtscheidingen helaas toe, lees meer over de oorzaken daarvan.

De seizoenen van het huwelijk

Meestal wordt vergeten dat het ‘de gewone weg is’ dat de meeste huwelijken door hoogte- en dieptepunten gaan. Het huwelijk kent ‘seizoenen’, net als de natuur. In de herfst en de winter van het huwelijk stormt het en is het kil en soms ijskoud! Tijd om hiermee hard aan het werk te gaan!

Christelijke hulp bij dreigende echtscheiding

In de hulpverlening zal er o.a. worden besproken hoe jullie huwelijksleven tot nu toe geweest is. Wat zijn de problemen en waardoor zijn deze ontstaan? Er zal hierbij gekeken worden naar de onderlinge communicatie en de tijd/aandacht die er voor elkaar is.

Vervolgens wordt er besproken hoe er kan worden geïnvesteerd in jullie huwelijk. Hoe kan jullie huwelijk een huwelijk worden zoals God dit heeft bedoeld? Hoe kunnen jullie leren om de Bijbelse principes toe te passen?

Maak een afspraak

Gods bedoeling met het huwelijk

In Genesis 2:24 vinden we Gods instelling van het huwelijk: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” In Efeze 5: 22-33 lezen we dat het christelijk huwelijk een model is van Jezus liefde voor Zijn gemeente. Zelfverloochening is daarom belangrijker dan het volgen van het ‘eigen ik’.

Het huwelijk vraagt discipline

Er is geen enkele relatie die zoveel christelijke discipline vergt als het huwelijk. Er is veel onkunde t.a.v. de ingrediënten voor een evenwichtig christelijk huwelijk. Dit terwijl het om een levenslange verbintenis gaat waarbij ieder aspect van het leven met elkaar gedeeld behoord te worden: “… zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn” (Gen. 2:24).

In de ontwikkeling van een groeiend huwelijk zijn communicatie en intimiteit twee van de belangrijkste aspecten!

Het huwelijk is een verbond

Het huwelijk is in de Bijbel bedoeld als een verbond. Een echtpaar dat trouwt heeft beloofd dat zij elkaar niet zullen verlaten. Het onverbreekbare verbond is bij het huwelijk gesloten. God is hiervan getuige geweest!

Het huwelijk is geen contract

Helaas zien we in onze tijd dat velen het huwelijk niet meer zien als een verbond, maar als een contract. Binnen de contractmentaliteit zien we dat ook makkelijk de stap gezet wordt naar een ander huwelijk. De één wordt ingewisseld voor de ander, zoals we van huis verwisselen als het vorige niet meer voldoet aan onze wensen en behoeften. Maar die ander zal ook niet blijven(d) voldoen, omdat die ook weer zijn beperkingen heeft…

Antwoord van Jezus over echtscheiding

Ook in Jezus’ tijd was echtscheiding een actueel onderwerp. De Farizeeën kwamen op een dag naar Hem toe met de vraag: “Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten?” (Matth. 19:3). Jezus grijpt dan terug op de instelling van het huwelijk bij de schepping en zegt: “…wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden” (Matth. 19: 5-6).

Werken aan een evenwichtig huwelijk

Het moet gaan om de vraag: “Hoe kunnen we ons huwelijk vorm geven zoals God het heeft bedoeld?” De doelstelling hiervan mag nooit minder zijn dan Gods perfecte ideaal: een evenwichtig huwelijk tot eer van Zijn Naam! Om hieraan te voldoen is onderzoek van de Bijbel en kennis van een christelijk huwelijk nodig.

Op weg naar herstel?!

Vaak moeten eerst ‘de puinhopen worden opgeruimd’ om vervolgens te kunnen bouwen. Als een echtpaar er samen niet meer uitkomt dan is christelijke hulpverlening nodig om een echtscheiding te voorkomen en te helpen het huwelijk (weer) op te bouwen. Graag wil ik jullie daarbij helpen.

Maak een afspraak

De relatie met God is het belangrijkst

Voor degenen die getrouwd zijn is het huwelijk de op één na belangrijkste relatie in het leven. De eerste en belangrijkste relatie in het leven is het leven met God. De relatie van de mens met God is van het grootste belang omdat deze de tijd te boven gaat en alle andere relaties buitengewoon beïnvloedt.

Lees meer over hulp bij huwelijksproblemen.