Christelijke hulp bij een eenzijdig godsbeeld

Als christenen geloven we dat er maar één God bestaat: de God van de Bijbel. Toch bestaan er verschillende beelden van God. Deze beelden kunnen variëren van ‘God is liefde’ tot ‘God is een strenge Rechter’. Eenzijdige voorstellingen van God brengen mensen in (geestelijke) problemen.

‘God is liefde’

Een eenzijdig godsbeeld met ‘God is liefde’ zouden we een positief godsbeeld kunnen noemen. Het beeld dat God liefde is, wordt echter bij allerlei vormen van tegenslag en lijden direct ik twijfel getrokken met de vraag: “Als God liefde is, dan zou dit toch niet gebeuren?”

‘God is een strenge Rechter’

Een eenzijdig godsbeeld met ‘God is een strenge Rechter’ is een negatief godsbeeld. Bij het beeld dat God een streng Rechter is, wordt God vaak als een afstandelijk, straffend God gezien en vindt men het moeilijk om in te gaan op Gods oproep tot geloof en bekering. Men blijft makkelijk steken bij de vraag: “Is het wel voor mij?” of men blijft in geloofstwijfel vastzitten.

Hulp bij een eenzijdig godsbeeld

Loop je vast met een eenzijdig godsbeeld? Graag wil ik je verder helpen en ga ik met je in gesprek over: Hoe is je godsbeeld ontstaan en hoe kun je een evenwichtig beeld van God krijgen?

Maak een afspraak

God is veel groter dan wij

In de eerste plaats kunnen we ons afvragen of wij God wel kúnnen begrijpen met ons kleine mensenverstand. Als we bedenken dat we onszelf ten diepste maar moeilijk kunnen doorgronden en ook onze medemens vaak moeilijk begrijpen, zouden wij ons dan van God wel een voorstelling kunnen maken?

God maakt Zich aan ons bekend

Gelukkig kunnen we ons wel een beeld van God vormen, omdat God Zich in Zijn Woord aan ons bekend maakt. Dit gebeurt met een grote veelkleurigheid. De God die ons bevattingsvermogen te boven gaat, wordt bijv. Rots, Licht, Herder, Vader en Trooster genoemd.

Ook wordt Hij aangeduid als een God Die toornt, straft, in de steek laat en Zich verbergt – maar Die Zich ook weer ontfermt en verlost (Jes. 54:7-9). Al deze beelden gebruiken mensen nog steeds om woorden te geven aan hun godsbeeld en te omschrijven hoe zij de Heere ervaren.

Jezus Christus is hét Beeld van God

Dat de Bijbel God op zoveel verschillende manieren aanduidt is niet bedoeld als tegenstrijdigheden, maar als onderlinge aanvullingen. Alle verschillende beelden en lijnen vinden hun integratiepunt in Jezus Christus. Zoals Hij is, zó heeft God definitief en van eeuwigheid af besloten te zijn. In Hem vinden we dan ook hét Beeld van God.

De vorming van ons godsbeeld vanuit de psychologie

Vanuit de psychologie is verklaard dat het godsbeeld zich ontwikkelt in de vroege jeugd en wordt gekleurd door ervaringen met ander mensen, waarvan de ouders de belangrijkste zijn. Deze ervaringen gebruiken kinderen voor de vorming van hun zelfbeeld (“Ik ben blijkbaar de moeite waard”) en hun beeld van anderen (“Anderen hebben het beste met mij voor”).

De hechtingsstijl werkt door in de relatie met God

Op grond van de manier waarop zij naar zichzelf en naar anderen kijken, ontwikkelen kinderen al vroeg een kenmerkende manier van in relatie staan (hechtingsstijl): bijv. open en vertrouwend of juist wantrouwend, angstig en vermijdend. Deze hechtingsstijl is diep verankerd in de persoonlijkheid en kleurt de huidige, maar ook de nieuwe relaties. Het heeft daarmee ook zijn doorwerking in de relatie met God, of in het ontbreken daarvan.

Psychische klachten gaan vaak samen met (of zijn uitdrukking van) een negatief zelfbeeld en een onveilige hechtingsstijl. Geloof kan hiermee corresponderen: het beeld van God komt dan overeen met het negatieve zelfbeeld.

De vorming van ons godsbeeld vanuit de geloofsopvoeding

Een ander aspect voor de vorming van het godsbeeld is de geloofsopvoeding. Een kind hoort uit de Bijbel lezen, hoort anderen over God spreken, luistert tijdens de kerkdienst en leert over wie God is. De geleerde geloofsovertuigingen, Bijbelse beelden en bijbehorende gevoelens worden eveneens verbonden met het persoonlijke godsbeeld.

Zowel relationele ervaringen als de geloofsopvoeding dragen dus bij aan de vorming van het godsbeeld.

De oplossing voor een eenzijdig godsbeeld

Voor scheefgroei hierin is er ten diepste maar één remedie: “Onderzoekt de Schriften, die zijn het die van Mij getuigen!” (Joh. 5:39). We hebben de dagelijkse omgang met de Bijbel als Gods Woord nodig, om telkens het beeld van God te kunnen bijstellen en steeds weer nieuwe lijnen daarin te ontdekken.

De Heere is heilig

Te midden van Gods eigenschappen is Zijn heiligheid de belangrijkste. Die heiligheid duidt het wezenlijk ‘Andere’ van God aan, maar juist vanwege die heiligheid is er verlossing mogelijk voor zondaren. Gods heiligheid stempelt Zijn hele omgang met ons mensen en ons spreken moet ook weer gekenmerkt worden door diezelfde heiligheid.

Hulp bij een eenzijdig godsbeeld

In de hulpverlening zal aandacht besteed worden aan het godsbeeld dat je hebt. Is dit een ‘veelkleurig’ godsbeeld? Welke invloed hebben relaties in je kinderjaren en je (geloofs)opvoeding gehad op het ontstaan van je godsbeeld? Hoe is je persoonlijke relatie met God? Welke betekenis hebben Gods eigenschappen voor jou?

Maak een afspraak